Sinds 1 januari 2018 heeft u de keuze tussen twee wettelijke limieten voor uw pensioensparen. U kunt kiezen voor de traditionele formule met een maximumbedrag van € 960 (of € 80 op maandelijkse basis) of voor de verhoogde formule met een maximumbedrag van € 1.230 (of € 102.50 op maandelijkse basis). Deze plafonds gelden voor het inkomstenjaar 2018.

In de traditionele formule geniet u van een belastingvermindering van 30% op het totale betaalde bedrag. Wat mooi meegenomen is! In een verhoogde formule wordt de belastingvermindering teruggebracht tot 25% van het totale betaalde bedrag.

Tip: aangezien het belastingvoordeel van de verhoogde formule minder gunstig is dan het belastingvoordeel gekoppeld aan de traditionele formule, is het aangeraden om te voorkomen dat u een bedrag tussen €960 en €1.152 betaalt.

Let op: u moet belasting betalen opdat de belastingvermindering van 30% of 25% in rekening kan worden gebracht

De vergrijzing zet het wettelijk pensioen steeds méér onder druk. Uw wettelijk pensioen zal hierdoor niet volstaan om uw huidige levensstandaard na uw pensioen te behouden. U denkt dus beter aan uw toekomst door zelf een spaarpotje aan te leggen. Hierdoor vult u uw wettelijk pensioen aan en houdt u uw levensstandaard op peil na uw pensionering. Voor méér informatie over uw pensioen kunt u terecht op de website van de overheid: www.mypension.be.

Daarnaast komen de premies gestort in het kader van pensioensparen in aanmerking voor een fiscaal voordeel. Zo krijgt u in principe voor elke € 100 euro die u belegt in de traditionele formule, € 30 terug (+ eventueel uitgespaarde gemeentebelasting).

Met een aanvullend pensioen gaat u dus met een gerust hart op pensioen.

Stortingen zijn mogelijk vanaf de leeftijd van 18 jaar, maar let op u zult maar van één belastingvermindering pensioensparen genieten indien u belastingen betaald.

U kunt nooit te vroeg beginnen met pensioensparen. Hoe vroeger u begint te sparen, hoe hoger immers uw pensioenkapitaal en hoe langer u van het fiscaal voordeel, dat op premies voor pensioensparen van toepassing is, kan genieten. Stel het sparen voor uw pensioen dus niet uit !

Ter illustratie:

David start op de leeftijd van 25 jaar met pensioensparen in de traditionele formule bij Federale Verzekering. In de veronderstelling dat zijn jaarlijks gemiddeld rendement 3% is zal David op zijn 65ste na aftrek van belastingen een netto kapitaal ter beschikking hebben van ongeveer € 71.000.

Wat als David pas op zijn 35ste begint met pensioensparen en hetzelfde rendement zou genieten ? Op zijn 65ste krijgt David dan een kapitaal uitgekeerd van ongeveer € 48.000.

Stel nu dat David pas op zijn 45ste begint met pensioensparen en opnieuw hetzelfde rendement geniet ? David zal op zijn 65ste verjaardag een kapitaal ontvangen van slechts € 26.000.

Ja, dat kan zeker of u nu getrouwd bent, wettelijk samenwonend, feitelijk samenwonend of alleenstaand. U kunt elk een contract pensioensparen starten op eigen naam en zult beiden van een belastingvermindering genieten, voor zover u beiden belastingen betaalt. Bent u echter getrouwd, dan bestaat hierop een uitzondering, ook al heeft u geen belastbare inkomsten, u betaalt door toepassing van het huwelijksquotiënt toch belastingen. Hierdoor zult u toch van de belastingvermindering kunnen genieten.

Heeft u een belastingvermindering gekregen op uw premies in het pensioensparen, dan zal uw pensioenkapitaal worden belast via een anticipatieve heffing, m.n. “taks langetermijnsparen”. Deze taks langetermijnsparen bedraagt 8% op uw opgebouwde reserve. Goed nieuws: de heffing is echter niet van toepassing op de winstdeelnames waarop u recht heeft bij Federale Verzekering. Indien deze taks bij uitkering van het kapitaal (nog) niet werd geheven, wordt uw pensioenkapitaal belast in de personenbelasting via uw belastingaangifte.

Afhankelijk van uw leeftijd bij onderschrijving is de anticipatieve heffing van 8% in principe verschuldigd op de volgende tijdstippen:

U heeft een pensioenspaarverzekering afgesloten voor de leeftijd van 55 jaar:

Op de leeftijd van 60 wordt uw kapitaal automatisch onderworpen aan een taks van 8%. Deze taks zal door Federale Verzekering worden ingehouden en is bevrijdend.

Bijgevolg zullen de premies die u stort na uw 60ste en voor uw 65ste verjaardag blijven genieten van een belastingvermindering zonder dat zij bij uitkering worden getaxeerd !

U heeft een pensioenspaarverzekering afgesloten vanaf de leeftijd van 55 jaar:

Op de 10de verjaardag van uw contract zal uw pensioenkapitaal onderworpen worden aan de anticipatieve taks van 8%. Ook hier houdt Federale Verzekering deze taks in en is deze taks bevrijdend.

N.B. De regering besloot recentelijk de taks langetermijnsparen op reeds bestaande contracten op 31.12.2014 vervroegd te innen. De komende 5 jaar (aanslagjaren 2015 t.e.m. 2019) zal er 1% vervroegde anticipatieve heffing plaatsvinden op de opgebouwde reserve (exclusief winstdeelname) op 31.12.2014. Op het tijdstip dat de eigenlijke anticipatieve heffing van 8% wordt geïnd, zal deze heffing verminderd worden met de al reeds ingehouden bedragen.

Voor contracten gesloten vanaf 01.01.2015 is er geen vervroegde heffing.

Het pensioensparen en het langetermijnsparen zijn perfect combineerbaar. U hoeft dus niet te kiezen tussen beide ! Het sparen voor uw pensioen in zowel het pensioensparen(in de traditionele formule) en langetermijnsparen levert u zelfs een groter fiscaal voordeel op: u geniet immers twee maal van een belastingvermindering van 30% (+ eventueel uitgespaarde gemeentebelasting).

Het maximum bedrag van de premies waarop u deze belastingvermindering verkrijgt, is echter verschillend: bij pensioensparen (in de traditionele formule) mag u maximaal € 960 in mindering brengen (aanslagjaar 2018). Dit bedrag is voor iedereen gelijk. Het maximum bedrag in het langetermijnsparen is daarentegen afhankelijk van uw netto belastbare beroepsinkomen, met een absoluut maximum van € 2.310 (aanslagjaar 2018).

Let wel op: Er moet nog ruimte zijn in uw fiscale korf om nog van een belastingvoordeel op het langetermijnsparen te kunnen genieten. De fiscale korf voor de belastingvermindering langetermijnsparen is immers dezelfde als die voor uw kapitaalaflossingen, interesten en uw schuldsaldopremie van uw hypothecaire woonlening. Aangezien deze fiscale korf meestal maximaal gevuld wordt door deze aflossingen, zijn het in praktijk vaak mensen zonder hypothecaire woonlening die aan langetermijnsparen doen.

Pensioensparen bij Federale Verzekering is bijzonder soepel. U stort wanneer u wil en hoeveel u wil. Gaat het een periode iets minder, of heeft u andere prioriteiten, dan kunt u gerust een periode niet storten. U spaart dus volledig op eigen tempo en volgens uw eigen middelen.

Het is mogelijk om uw pensioenkapitaal vervroegd op te nemen, maar hou er rekening mee dat de afkoopwaarde bij een vroegtijdige afkoop zal belast worden via uw belastingaangifte. Deze belasting kan oplopen tot 33% (+ eventuele gemeentebelasting). Een vervroegde afkoop op het pensioensparen is dus af te raden.

Indien u pensioenspaarverzekering tot de tak 21-levensverzekeringen behoort, neemt u geen enkel risico op de beurs. Bij tak 21-levensverzekeringsproducten is de interestvoet immers gewaarborgd. Daarnaast kunt u eventueel een winstdeelname worden toegekend, afhankelijk van de economische conjunctuur en resultaten van de verzekeringsonderneming. Deze winstdeelname is echter niet gewaarborgd.

Ten slotte geniet u bij een tak 21-levensverzekering, onder bepaalde voorwaarden, van de tak 21-despositbeschermingsregeling genieten (tot een bedrag van € 100.000).

Uw aanvullend pensioen in een pensioenspaarverzekering (tak 21) is dus beschermd !

Neen, u mag in één belastbaar tijdperk slechts één pensioenspaarverzekering onderschrijven of één pensioenspaarrekening openen.

U mag wel meerdere contracten pensioensparen tegelijkertijd hebben bij verschillende verzekeringsondernemingen. Als u in een voorgaand jaar al een contract afsloot bij één verzekeringsonderneming mag u nu een nieuw contract afsluiten bij een andere verzekeringsonderneming. Er mag echter slechts op 1 contract pensioensparen worden gestort per jaar. U zult bijgevolg maar voor één van beide contracten recht hebben op de belastingvermindering.

Het gespaarde pensioenkapitaal zal aan de door u gekozen begunstigde(n) bij overlijden worden uitgekeerd, en zal in eerste plaats onderhevig zijn aan successierechten. Afhankelijk van de leeftijd waarop de verzekeringsnemer overlijdt, zal de fiscus het overlijdenskapitaal daarnaast nog al dan niet belasten in de personenbelasting.

Voor een pensioenspaarcontract moet als de begunstigde(n) de echtgenoot, of wettelijk samenwonende partner of bloedverwanten t.e.m. de 2de graad worden aangeduid, opdat het contract van het belastingvoordeel pensioensparen kan genieten.

Dit gespaard kapitaal zal naar uw erfgenamen gaan. Indien u voor uw 60ste overlijdt, dan zal er een anticipatieve heffing van 10% gebeuren. Uiteraard is dit uit te keren kapitaal ook onderhevig aan successierechten.

Dit gespaard kapitaal zal naar uw erfgenamen gaan. Indien u voor uw 60ste overlijdt, dan zal er een anticipatieve heffing van 10% gebeuren. Uiteraard is dit uit te keren kapitaal ook onderhevig aan successierechten.

Om van de belastingvermindering pensioensparen te kunnen genieten moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn. We sommen ze even voor u op:

  • u dient op het ogenblik dat u het contract pensioensparen onderschrijft in eerste plaats een Belgisch Rijksinwoner (of een inwoner van de Europese Economische ruimte) te zijn
  • u dient minstens 18 jaar en maximaal 64 jaar oud te zijn bij onderschrijving van uw contract
  • uw spaarrekening of spaarverzekering dient een minimale looptijd te hebben van 10 jaar
  • u dient zichzelf als verzekeringsnemer, verzekerde en begunstigde bij leven aan te duiden. Als begunstigde bij overlijden dienen uw echtgeno(o)t(e) of uw wettelijk samenwonende partner of bloedverwanten tot en met de tweede graad te worden aangeduid
  • u mag per jaar slechts op 1 contract een storting doen.

Kies voor een hoger pensioen